Privacy

Binnen Searchdog wordt veel gewerkt met persoonsgegevens van klanten en medewerkers.
Klanten en medewerkers moeten erop kunnen vertrouwen dat Searchdog zorgvuldig en veilig met de persoonsgegevens omgaat. In deze tijd gaat ook Searchdog mee met nieuwe ontwikkelingen. Nieuwe technologische ontwikkelingen en een steeds meer digitale dienstverlening stellen andere eisen aan de bescherming van gegevens en privacy. Searchdog is zich hier van bewust en zorgt dat de privacy gewaarborgd blijft, onder andere door maatregelen te nemen waarmee Searchdog veilig stelt dat informatie vertrouwelijk en veilig blijft, niet meer gegevens bewaard worden dan nodig is en ook niet langer dan nodig is. Daarnaast kunnen wij u altijd informeren over wat wij in onze processen doen met uw gegevens en hoe wij dat doen en wij streven ernaar het u zo gemakkelijk mogelijk te maken om informatie hierover te verkrijgen.

Searchdog geeft middels beleid een duidelijke richting aan privacy en laat zien dat zij de privacy waarborgt, beschermt en handhaaft. Dit beleid is van toepassing op de gehele organisatie, alle processen, onderdelen, objecten en gegevensverzamelingen van Searchdog. Dit privacybeleid van Searchdog is in lijn met het algemene beleid van Searchdog en de relevante lokale, regionale, nationale en Europese wet- en regelgeving.

Wettelijke kaders voor de omgang met gegevens

Searchdog is verantwoordelijk voor het opstellen, uitvoeren en handhaven van het beleid. Hiervoor gelden onder andere de volgende wettelijke kaders:

 • Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp)1, vanaf 25 mei 2018 vervangen door de Europese Verordening; de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
 • Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming

Uitgangspunten

Searchdog gaat op een veilige manier met persoonsgegevens om en respecteert de privacy van betrokkenen. Searchdog houdt zich hierbij aan de volgende uitgangspunten:

 • Rechtmatigheid, behoorlijkheid, transparantie
  Persoonsgegevens worden in overeenstemming met de wet en op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt.
   
 • Grondslag en doelbinding
  Searchdog zorgt ervoor dat persoonsgegevens alleen voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doelen worden verzameld en verwerkt. Persoonsgegevens worden alleen met een rechtvaardige grondslag verwerkt.
   
 • Dataminimalisatie
  Searchdog verwerkt alleen de persoonsgegevens die minimaal noodzakelijk zijn voor het vooraf bepaalde doel. Searchdog streeft naar minimale gegevensverwerking. Waar mogelijk worden minder of geen persoonsgegevens verwerkt.
   
 • Bewaartermijn
  Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is. Het bewaren van persoonsgegevens kan nodig zijn om taken goed uit te kunnen oefenen of om wettelijke verplichtingen te kunnen naleven.
   
 • Integriteit en vertrouwelijkheid
  Searchdog gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens en behandelt deze vertrouwelijk. Zo worden persoonsgegevens alleen verwerkt door personen met een geheimhoudingsplicht en voor het doel waarvoor deze gegevens zijn verzameld. Daarbij zorgt Searchdog voor passende beveiliging van persoonsgegevens. Deze beveiliging is vastgelegd in het informatiebeveiligingsbeleid.
   
 • Delen met derden
  In het geval van samenwerking met externe partijen, waarbij sprake is van gegevensverwerking van persoonsgegevens, maakt Searchdog afspraken over de eisen waar gegevensuitwisseling aan moet voldoen. Deze afspraken voldoen aan de wet. Searchdog controleert deze afspraken periodiek.
   
 • Subsidiariteit
  Voor het bereiken van het doel waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt, wordt inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van de betrokken burger zoveel mogelijk beperkt.
   
 • Proportionaliteit
  De inbreuk op de belangen van de betrokkene mag niet onevenredig zijn in verhouding tot en met het doel van de verwerking die Searchdog uitvoert.
   
 • Rechten van betrokkenen
  Searchdog honoreert alle rechten van betrokkenen.

Contactgegevens
E: privacy@searchdog.nl
T: 088-0241000

Dit privacybeleid wordt periodiek geƫvalueerd en alleen indien nodig herzien.

Aldus vastgesteld door de directie van Searchdog op 18 mei 2018.

Download: Privacybeleid SearchDog.